Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Ασφαλείας Πώς κατηγοριοποιούνται οι επιχειρήσεις για υπολογισμό ετήσιου χρόνου απασχόλησης και προσόντων τεχνικού ασφάλειας και "γιατρού εργασίας";

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται με βάση την επικινδυνότητά τους σε τρεις κατηγορίες, την Α (υψηλή επικινδυνότητα), την Β (μέση επικινδυνότητα) και την Γ (χαμηλή επικινδυνότητα).
Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται στο Π.Δ. 294/88 στο άρθρο 2 ανάλογα με τον κωδικό κλάδου οικονομικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης (ΣΤΑΚΟΔ 1980)όπως ορίζεται από την Στατιστική Υπηρεσία

Στην κατηγορία Α κατατάσσονται οι εμπορικές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες.

 

 

Πόσες ώρες ετησίως πρέπει να απασχολείται ο τεχνικός ασφάλειας;

Με βάση την προηγούμενη κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές από το Π.Δ.294/88 (άρθρο 3), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας για κάθε μία από τις κατηγορίες επιχειρήσεων που κατανέμονται κατά μήνα με κοινή συμφωνία εργοδότη και Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας:

α. Κατηγορία Α
Ώρες ετήσιας απασχόλησης

Αριθμός εργαζομένων

Ετήσιες ώρες Τεχνικού Ασφαλείας ανά εργαζόμενο

έως 500

3,5

501 έως 1000

3,0

1001 έως 5000

2,5

5001 και άνω

2,0

β. Κατηγορία Β
Ώρες ετήσιας απασχόλησης

Αριθμός εργαζομένων  

Ετήσιες ώρες Τεχνικού Ασφαλείας ανα εργαζόμενο

έως 1000               

2,5

γ. Κατηγορία Γ
Ώρες ετήσιας απασχόλησηςs

Αριθμός εργαζομένων  

Ετήσιες ώρες Τεχνικού Ασφαλείας ανα εργαζόμενο

Μέχρι 20

25 ώρες/έτος

20- 50

50 ώρες/έτος

50 έως 1000

75 ώρες/έτος

έως 1000               

0,4 Χ Αριθμό εργαζόμενων

Εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει και σχετική εγκύκλιος.