Τεχνικός Ασφαλείας
Τεχνικός Ασφαλείας
Τεχνικός Ασφαλείας
Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε όλη την Αττική! Τηλ. Eπικοινωνίας: 210 4284678, Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Καθήκοντα & Ελάχιστες Ώρες του Τεχνικού Ασφαλείας

Τεχνικός ΑσφαλείαςΟι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/85 και στο Π.Δ.17/96. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι συμβουλευτικές προς τον εργοδότη ενώ επίσης ο τεχνικός ασφάλειας έχει την υποχρέωση επίβλεψης των συνθηκών εργασίας.

Συγκεκριμένα:

1. O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. O εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ αυτό το βιβλίο.

2. Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:
α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικό οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας...

Περισσότερα >

Σεμινάρια για ιδιοκτήτες που θέλουν να γίνουν Τ.Α. παρέχονται από τα κατά τόπους επαγγελματικά και
βιομηχανικά επιμελητήρια ή σε ΚΕΚ

Επικινδυνότητα Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Ασφαλείας

Με βάση την προηγούμενη κατηγοριοποίηση καθορίζονται συντελεστές από το Π.Δ.294/88 (άρθρο 3), που πολλαπλασιαζόμενοι επί τον αριθμό των εργαζομένων δίνουν τις ελάχιστες ώρες ετήσιας απασχόλησης...

Περισσότερα >

Οδηγίες Ασφάλειας ανά είδος εργασίας

Τεχνικός Ασφαλείας

Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι υπολογιστές στην όραση και στα μάτια γενικότερα βρίσκονται κάτω από διαρκή έρευνα, αν και δεν έχει διαπιστωθεί κάποια σημαντική μόνιμη βλάβη. Αυτό που συμβαίνει σε άτομα που χρησιμοποιούν...

Περισσότερα >